Strona
Politechniki Poznańskiej

Kierunek zamawiany Matematyka


MATEMATYK – ABSOLWENT WSZECHSTRONNY

Strona
Wydziału Elektrycznego


 Strona główna
Informacje ogólne
 Tablica ogłoszeń
 Regulamin kierunku
 Dokumenty
 Plany zajęć
 Program studiów
 Galeria
 Ulotki
 Kontakt
 Ankieta
 Staze
Stypendia
 Regulamin
 Dokumenty stypend.
 Przyznane stypendia

Regulamin przyznawania stypendium
na kierunku zamawianym
"Matematyk - absolwent wszechstronny"


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kierunku kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"


dokument WORD                 dokument jednolity

§ 1
Definicje

W regulaminie przyjęto następujące pojęcia:

 • Projekt - projekt "Matematyk - absolwent wszechstronny" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kierunku kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" w okresie od 1.10.2012 r. do 30.11.2015 r. realizowany na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej dla studentów kierunku Matematyka na studiach stacjonarnych I stopnia.
 • Stypendium - stypendium przyznawane w ramach Projektu.
 • Kandydat - uczestnik Projektu, o którym mowa w Regulaminie uczestnictwa w kierunku zamawianym "Matematyk - absolwent wszechstronny", ubiegający się o Stypendium.
 • Stypendysta - uczestnik Projektu, o którym mowa w Regulaminie uczestnictwa w kierunku zamawianym "Matematyk - absolwent wszechstronny" otrzymujący Stypendium.
 • Wydziałowa Komisja Stypendialna - trzyosobowa komisja powołana przez Dziekana Wydziału Elektrycznego na okres realizacji Projektu, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli tego wydziału oraz jeden przedstawiciel studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.
 • Koordynator projektu - osoba sprawująca ogólny nadzór nad Projektem wskazana w Regulaminie uczestnictwa w kierunku zamawianym "Matematyk - absolwent wszechstronny".

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki, tryb przyznawania i zawieszania oraz przekazywania stypendiów finansowanych w ramach Projektu.
 2. Stypendia przyznawane są zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 3 (Zasady przyznawania stypendium).
 3. Stypendia przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna. Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 4. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru w roku akademickim, a wypłacane jest co miesiąc w wysokości 1000 zł, w okresie realizacji Projektu, zgodnie z umową podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pod warunkiem wypełnienia przez Stypendystę obowiązków wynikających z § 5 (Obowiązki stypendysty).
 5. Liczba Stypendiów przyznawana w kolejnych latach studiów jest równa 25 (na I roku), 20 (na II roku) i 15 (na III roku), jednak nie może być większa niż połowa całkowitej liczby studentów biorących udział w Projekcie.
 6. Stypendium przyznawane jest w celu promowania studentów kierunku zamawianego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
 7. Otrzymanie stypendium nie ogranicza praw studenta do ubiegania się o przyznanie innych form pomocy materialnej.
 8. O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się wyłącznie Uczestnicy Projektu, o których mowa w Regulaminie uczestnictwa w kierunku zamawianym "Matematyk - absolwent wszechstronny".
 9. Wnioski o przyznanie Stypendium należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przyjmowaniem wniosków zajmuje się osoba wyznaczona przez Koordynatora Projektu.
 10. Informacja o zasadach przyznawania stypendiów umieszczona będzie na stronie internetowej projektu www.maw.fee.put.poznan.pl oraz wywieszona w gablocie dziekanatu Wydziału Elektrycznego i w gablocie Instytutu Matematyki.

§ 3
Zasady przyznawania stypendium

I. Zasady przyznawania stypendium studentom I semestru I roku studiów

 1. Stypendium na I semestr I roku studiów przyznaje się na podstawie listy rankingowej studentów, które może być zawieszone w przypadku nie wypełnienia przez Stypendystę obowiązków wynikających z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 (Obowiązki stypendysty).
 2. O kolejności miejsc na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskana przez Kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego na studia (zgodnie z Uchwałą nr 131 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013).
 3. Finaliści olimpiad stopnia centralnego, przyjęci na dany kierunek zamawiany z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z Uchwałą nr 50 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Politechnice Poznańskiej finalistów olimpiad stopnia centralnego), otrzymują maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać Kandydat podczas postępowania kwalifikacyjnego.
 4. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o miejscu w rankingu decyduje Wydziałowa Komisja Stypendialna na podstawie analizy innych osiągnięć w nauce.

II. Zasady przyznawania stypendium studentom kolejnych semestrów

 1. Stypendium na kolejny semestr studiów przyznaje się na podstawie listy rankingowej studentów, które może być zawieszone w przypadku nie spełnienia przez Stypendystę obowiązków wynikających z § 5 ust. 1 (Obowiązki stypendysty).
 2. Lista rankingowa, na podstawie której przyznawane jest Stypendium w kolejnych semestrach, ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
  • 1) Średnią ważoną ocen uzyskanych w poprzednim semestrze, obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów i potwierdzoną przez dziekanat. Wtedy liczba punktów uzyskanych przez uczestnika projektu będzie wartością tej średniej pomnożoną przez 10.
  • 2) Członkostwo i aktywność w jednym kole naukowym, wskazanym przez studenta, potwierdzone przez opiekuna koła naukowego. Wtedy student może uzyskać od 0 do 1 pkt.
  • 3) Wystąpienia seminaryjne potwierdzone przez organizatora lub konferencyjne o charakterze naukowym potwierdzone certyfikatem. Z tego tytułu, niezależnie od liczby wystąpień, student może uzyskać:
   • a) od 0 do 1 pkt. - za wystąpienia na szczeblu uczelnianym,
   • b) od 0 do 2 pkt. - za wystąpienia na szczeblu krajowym,
   • c) od 0 do 3 pkt. - za wystąpienia na szczeblu międzynarodowym.
  • 4) Opublikowanie pracy w recenzowanych naukowych czasopismach polskich. Należy dołączyć kopię artykułu oraz stronę tytułową czasopisma (nazwa czasopisma, vol., nr, wydawnictwo). Wówczas uczestnik projektu uzyskuje liczbę punktów równą liczbie artykułów pomnożoną przez 2. Uzyskanych punktów nie sumuje się z punktami uzyskanymi za osiągnięcia wymienione w pkt. 5 i 6.
  • 5) Opublikowanie pracy w recenzowanych naukowych czasopismach międzynarodowych. Należy dołączyć kopię artykułu oraz stronę tytułową czasopisma (nazwa czasopisma, vol., nr, wydawnictwo). Wówczas uczestnik projektu uzyskuje liczbę punktów równą liczbie artykułów pomnożoną przez 4. Uzyskanych punktów nie sumuje się z punktami uzyskanymi za osiągnięcia wymienione w pkt. 4 i 6.
  • 6) Opublikowanie pracy w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Należy dołączyć kopię artykułu oraz stronę tytułową czasopisma (nazwa czasopisma, vol., nr, wydawnictwo). Wówczas uczestnik projektu uzyskuje liczbę punktów równą liczbie artykułów pomnożoną przez 8. Uzyskanych punktów nie sumuje się z punktami uzyskanymi za osiągnięcia wymienione w pkt. 4 i 5.
  • 7) Uczestnictwo i osiągnięte wyniki w zawodach sportowych, potwierdzone przez kierownika sekcji sportowej AZS (największa liczba punktów z a, b, c):
   • a) Indywidualnych lub drużynowych mistrzostwach Polski lub akademickich mistrzostwach Polski. Z tego tytułu studentowi przysługuje od 0 do 5 pkt.
   • b) Indywidualnych lub drużynowych mistrzostwach Europy lub akademickich mistrzostwach Europy. Z tego tytułu studentowi przysługuje od 3 do 10 pkt.
   • c) Indywidualnych lub drużynowych mistrzostwach świata lub w Uniwersjadzie. Z tego tytułu studentowi przysługuje od 8 do 15 pkt.
  • 8) Osiągnięcia na polu artystycznym, potwierdzone przez kierownika Uczelnianego Centrum Kultury. Z tego tytułu studentowi przysługuje od 0 do 5 pkt.
  • 9) Inne potwierdzone osiągnięcia zaopiniowane przez Wydziałową Komisję Stypendialną (ukończone kursy nieobjęte programem nauczania, a związane z kierunkiem studiów, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych itp.). Z tego tytułu studentowi przysługuje od 0 do 3 pkt.
  • 10) Działalność na rzecz Projektu (własne inicjatywy, pomysły, ich realizacja itp. dotyczące rozwoju, udoskonalania i podniesienia atrakcyjności realizowanych zadań/programu) zaopiniowana przez Koordynatora Projektu i zaakceptowana przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Z tego tytułu studentowi przysługuje od 0 do 2 pkt.
  • 11) Wyniki z zajęć dodatkowych objętych Projektem. Liczbę punktów, która zostanie przyznana na podstawie uzyskanych wyników (określonych w procentach) z końcowych testów lub sprawdzianów przedstawiono poniżej:
   •    a)     od      0%    do    30%      -   0    pkt.
   •    b)     od    31%    do    40%    - 0,5/n pkt.
   •    c)     od    41%    do    50%    - 1,0/n pkt.
   •    d)     od    51%    do    60%    - 1,5/n pkt.
   •    e)     od    61%    do    70%    - 2,0/n pkt.
   •    f)      od    71%    do    75%    - 2,5/n pkt.
   •    g)     od    76%    do    80%    - 3,0/n pkt.
   •    h)     od    81%    do    85%    - 3,5/n pkt.
   •    i)      od    86%    do    90%    - 4,0/n pkt.
   •    j)      od    91%    do    95%    - 4,5/n pkt.
   •    k)     od    96%    do    100%  - 5,0/ n pkt.
  • gdzie n oznacza liczbę dodatkowych przedmiotów w danym semestrze.
   Uwaga: Łączna liczba punktów uzyskanych za wskazane osiągnięcia w ust. 2 pkt 2-10 nie może być większa niż 15 pkt.

§ 4
Sposób rozpatrywania wniosków

 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna zapoznaje się z wnioskami złożonymi przez Kandydatów i - stosując kryteria zawarte w § 3 (Zasady przyznawania stypendium) - ustala listę rankingową.
 2. Stypendia otrzymują Kandydaci, którzy osiągnęli największą liczbę punktów na liście rankingowej, zgodnie z limitami określonymi na dany rok akademicki w § 2 ust. 5, oraz wypełniają obowiązki wynikające z § 5 (Obowiązki stypendysty). Pozostałe osoby zostają wpisane na listę rezerwową.
 3. W przypadku zwolnienia miejsca na liście stypendystów, Kandydaci z listy rezerwowej wypełniający obowiązki określone w § 5 (Obowiązki stypendysty) będą kolejno włączani na listę stypendystów. W takim przypadku Stypendium będzie wypłacane zgodnie z § 6 ust. 2 i ust. 5 pkt 3.
 4. Lista stypendystów zostaje upubliczniona przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń dziekanatu, w gablocie Instytutu Matematyki oraz umieszczenie na stronie internetowej Projektu .

§ 5
Obowiązki stypendysty

 1. Warunkiem uzyskania Stypendium jest:
  • 1) złożenie przez Kandydata pisemnego oświadczenia o niepobieraniu stypendium na innym kierunku zamawianym,
  • 2) udokumentowanie uzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w poprzednim semestrze, w terminie określonym w Regulaminie studiów Politechniki Poznańskiej (nie dotyczy I semestru I roku studiów),
  • 3) frekwencja na wszystkich zajęciach obligatoryjnych w każdym miesiącu nie mniejsza niż 80% (w udokumentowanych przypadkach losowych - indywidualne rozpatrzenie wniosku o stypendium przez Wydziałową Komisję Stypendialną).

§ 6
Zawieszenie stypendium. Zwolnienia miejsca na liście stypendystów.

 1. Student traci prawo do pobierania przyznanego stypendium w przypadku:
  • 1) skreślenia z listy studentów - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło,
  • 2) skreślenia z listy stypendystów - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło,
  • 3) rezygnacji ze studiów - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło,
  • 4) przeniesienia do innej uczelni - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło,
  • 5) przebywania na urlopie - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło,
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Stypendium zostaje przyznane następnej osobie na liście rankingowej, zgodnie z § 4 (Sposób rozpatrywania wniosków), do końca danego semestru, które będzie wypłacane co miesiąc pod warunkiem wypełnienia przez Stypendystę obowiązków wynikających z § 5 (Obowiązki stypendysty).
 3. Komisja może podjąć decyzje o zawieszeniu wypłaty Stypendium Stypendyście, wobec którego wszczęto postępowanie w sprawie skreślenia z listy studentów do czasu zakończenia tego postępowania.
 4. W przypadku niewypełnienia przez Stypendystę obowiązków wynikających z § 5 ust. 3 Wydziałowa Komisja Stypendialna zawiesza wypłatę stypendium Stypendyście z końcem miesiąca aż do momentu podjęcia decyzji w sprawie utraty prawa do pobierania przyznanego stypendium.
 5. W przypadkach określonych w ust. 3 i ust. 4, raty stypendium, których wypłata podlegała zawieszeniu zostają wypłacone niezwłocznie, po ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie, następującej osobie:
  • 1) studentowi, któremu przysługiwało stypendium przed wszczęciem postępowania o skreślenie z listy studentów, jeżeli postępowanie to nie zostało zakończone wydaniem prawomocnej decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów,
  • 2) studentowi, któremu przysługiwało stypendium przed wszczęciem postępowania dotyczącego utraty prawa do pobierania przyznanego stypendium, jeżeli postępowanie to nie zostało zakończone wydaniem prawomocnej decyzji o skreśleniu studenta z listy stypendystów,
  • 3) studentowi, któremu Wydziałowa Komisja Stypendialna przyznała Stypendium zgodnie z ust. 2.

§ 7
Przepisy końcowe

 1. Dokumentację stypendialną gromadzi dziekanat obsługujący kierunek studiów, na którym student otrzymuje Stypendium.
 2. Informacje oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o Stypendium udostępnione są w formie elektronicznej na stronie internetowej Projektu.
 3. Wypłata Stypendium odbywa się według harmonogramu opracowanego przez Kwesturę Politechniki Poznańskiej podanego do wiadomości na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz na stronie internetowej Projektu.
 4. Stypendium przekazywane jest wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu (zgodny z załącznikiem nr 10, Regulaminu stypendiów Politechniki Poznańskiej).
 5. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Stypendysta jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kwestury Politechniki Poznańskiej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy wewnętrzne Uczelni oraz przepisy krajowe i unijne.


Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - formularz wniosku o przyznanie stypendium
 2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zgodny z załącznikiem nr 10 Regulaminu stypendiów Politechniki Poznańskiej)Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona Instytutu Matematyki

Koordynator projektu:   dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
Administrator strony:     dr Marian Dondajewski

Serwis umieszczony jest na serwerze Politechniki Poznańskiej

Strona Politechniki Poznańskiej