Strona
Politechniki Poznańskiej

Kierunek zamawiany Matematyka


MATEMATYK – ABSOLWENT WSZECHSTRONNY

Strona
Wydziału Elektrycznego


 Strona główna
Informacje ogólne
 Tablica ogłoszeń
 Regulamin kierunku
 Dokumenty
 Plany zajęć
 Program studiów
 Galeria
 Ulotki
 Kontakt
 Ankieta
 Staze
Stypendia
 Regulamin
 Dokumenty stypend.
 Przyznane stypendia

Regulamin uczestnictwa
w kierunku zamawianym
"Matematyk - absolwent wszechstronny"


dokument WORD                 dokument jednolity

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie "Matematyk - absolwent wszechstronny".
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Podziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".
 3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Politechnika Poznańska.
 4. Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 5. Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2012 - 30.11.2015.
 6. Jednostką realizującą projekt jest Wydział Elektryczny (WE).
 7. Koordynatorem Projektu jest osoba upoważniona przez Rektora Politechniki Poznańskiej.

§ 2
Słownik pojęć

 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Projekt - "Matematyk - absolwent wszechstronny";
  • Beneficjent - Politechnika Poznańska (PP);
  • Uczestnik Projektu - student PP studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Matematyka, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym PP, rekrutowany na rok akademicki 2012/2013 oraz kontynuujący studia w kolejnych latach na kierunku zamawianym, zakwalifikowany do udziału w Projekcie;
  • Koordynator Projektu - osoba sprawująca ogólny nadzór nad Projektem;
  • Biuro Projektu - siedziba: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Dziekanat Wydziału Elektrycznego pok. 19x, tel. 61-6652541 fax. 61-6652548, e-mail: office_maw@put.poznan.pl;
  • Strona internetowa projektu: www.maw.fee.put.poznan.pl.

§ 3
Cele i założenia Projektu

 1. Ogólnym celem projektu jest zwiększenie liczby dobrze wykształconych absolwentów kierunku Matematyka Politechniki Poznańskiej, posiadających wykształcenie odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy.
 2. Projekt zakłada:
  • utworzenie programu stypendialnego;
  • przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i informatyki;
  • uczestnictwo studentów w dodatkowych zajęciach fakultatywnych i obligatoryjnych, dedykowanych szkoleniach oraz egzaminach certyfikujących;
  • rozszerzenie kadry dydaktycznej o ekspertów spoza uczelni, z kraju i zagranicy, zapraszanych na wykłady dla kierunku Matematyka.

§ 4
Zasady uczestnictwa w Projekcie

 1. O zakwalifikowanie do udziału w Projekcie ubiegać mogą się studenci PP studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Matematyka prowadzonego na Wydziale Elektrycznym PP, rekrutowani na rok akademicki 2012/2013 oraz kontynuujący studia w dalszych latach na kierunku zamawianym.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
  • złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z kwestionariuszem osobowym (załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu),
  • złożenie prawidłowo wypełnionego arkusza danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu),
  • podpisanie przez obie strony (Beneficjenta i Uczestnika Projektu) umowy uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu).
 3. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest równoznaczne z uczestniczeniem we wszystkich formach wsparcia zawartych w § 3 ust. 2.
 4. Zasady przyznawania stypendium, o których mowa w § 3 ust. 2 reguluje odrębny "Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym "Matematyk - absolwent wszechstronny".
 5. Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium, o którym mowa w ust. 4 winny złożyć wniosek o stypendium.
 6. Liczby studentów objętych formami wsparcia zawartymi w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu są określone umową podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 7. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do potwierdzania swojego udziału w zajęciach wyrównawczych na liście obecności. Zaliczenie tych zajęć odbywa się na podstawie list obecności studentów.
 8. Liczba obecności kwalifikowanych do zaliczenia przedmiotu wynika z regulaminu studiów.

§ 5
Rezygnacja z udziału w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w czasie trwania Projektu Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
 2. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji z udziału w Projekcie jest wypadek losowy, Uczestnik Projektu zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dokumentację potwierdzającą ten fakt.
 3. W przypadku, gdy przyczyną rezygnacji z udziału w Projekcie nie jest wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie została zaakceptowana przez Koordynatora Projektu, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu uzyskanych w czasie udziału w Projekcie korzyści finansowych.
 4. W przypadku skreślenia z listy studentów, student nie jest zobowiązany do zwrotu pobranego wcześniej stypendium, o ile pobrał je w przysługującej mu wysokości.

§ 6
Zasady monitoringu Uczestników Projektu

 1. Zgodnie z wymogami Projektu, wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli w celu oceny skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz doskonalenia oferowanych form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych przez Uczelnię w ramach Projektu.
 3. Prowadzący zajęcia wyrównawcze może przeprowadzić test sprawdzający postępy studenta. Test ten bez względu na wynik nie będzie miał wpływu na zaliczenie przedmiotu, a będzie jedynie uwzględniany w ocenie realizacji projektu.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Projektu przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie akceptują warunki niniejszego regulaminu.
 2. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu www.maw.fee.put.poznan.pl.
 3. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona Instytutu Matematyki

Koordynator projektu:   dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
Administrator strony:     dr Marian Dondajewski

Serwis umieszczony jest na serwerze Politechniki Poznańskiej

Strona Politechniki Poznańskiej